ES parama

Projektas VP2-2.1-ŪM-04-K-01-161

UAB „KOGUS" ES pagalba siekia didinti pardavimus užsienio rinkose

Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšos daugumai atrodo neprieinamos. Kaip ir parengti projektus pasiseka ne visiems vienodai. Tačiau nemažai bendrovių ES skirtą paramą sėkmingai įgyvendina.          

UAB „KOGUS" įgyvendino projektą ,,UAB ,,Kogus" pardavimų didinimas užsienio rinkose ir partnerių paieška" (paraiškos kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-01-161), kurį bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga. Projekto tikslas - UAB „Kogus" pardavimų didinimas užsienio rinkose ir užsienio partnerių paieška, investuojant į reklamos, rinkodaros ir pardavimų skatinimo priemones.

Bendra projekto vertė yra 140.000,00 Lt. ES paramos dalis yra 98.000,00 Lt

Per šešis projekto vykdymo mėnesių UAB „KOGS" parengė bendrovės eksporto plėtros strategiją, atliko Rusijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos šaldytų produktų rinkos tyrimus, sukūrė internetinę svetainę.

Numatoma, kad parengus eksporto strategiją, atlikus rinkos tyrimus UAB „KOGUS" apyvarta kiekvienais metais didės. Tokios prognozės sudarytos atsižvelgiant į kiekvienais metais stebimas apyvartos augimo tendencijas ir į tai, kad įsigijus rinkodaros ir reklamos priemones, bus surasta naujų, patikimų užsienio partnerių, bus vystomas eksportas.

Projektas NR. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-188

UAB ,,Kogus" baigia įgyvendinti projektą ,,UAB „Kogus" verslo produktyvumo, darbo našumo ir konkurencingumo didinimas, diegiant modernius e verslo sprendimus" (projekto kodas: NR. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-188), kuris pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" priemonę ,,E-verslas" buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Projekto tikslas - UAB „Kogus" apyvartos (kartu ir eksporto) didinimas, įdiegiant inovatyvias integruotas e verslo sistemas.

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos - 171 500,00 Lt.

ES paramos dalis - 79 884,70 Lt.

Projekto pradžia -  2012-03-15, pabaiga -  2012-12-31.

UAB ,,Kogus" gamina sušaldytus pusgaminius (koldūnus ir kitą produkciją su įvairiais įdarais). Šiuo metu įmonės produkcija gerai žinoma Lietuvos vidaus rinkoje, o taip pat didelė produkcijos dalis yra eksportuojama. Dėl nuosekliai vykdomos įmonės politikos, turimos informacinės technologijos neleidžia efektyviai valdyti verslo procesų bei užtikrinti tolesnės eksporto plėtros, todėl įmonei buvo būtina moderni Verslo valdymo informacinė sistema (VVIS), kuri  būtų kompleksiška ir integruota, apjungianti ir optimizuojanti valdymo procesus, pagrindinius verslo bei aptarnaujančius procesus. Tam tikslui įgyvendinti ir buvo vykdomas VVIS diegimo projektas. Numatytos apimties projekto įgyvendinimas skatins platesnį informacinių technologijų naudojimą, atvers įmonei naujas konkurencines galimybes, užtikrins kokybišką paslaugų teikimą, leis padidinti darbo našumą, pajamas ir eksportą.

Projekto metu UAB ,,Kogus" įsigyjo, sukūrė ir įdiegė programinę įrangą (VVS), kuri  apjungia 5 veiklos procesus: santykių su kontrahentais valdymą, finansų valdymą, dokumentų valdymą, personalo valdymą, pardavimų valdymą. Taip pat įsigyta ir įdiegta kompiuterinė įranga: vienas serveris ir trys kompiuteriai. Įsigytų informacinių technologijų naudojimas leis tiesiogiai įmonei bendrauti su vartotojais, apeinant tradicines komunikavimo priemones ir tarpininkus. Projektas suteikė impulsą kurti elektroninį verslą, diegti naujas sistemas, jungtis prie elektroninių komunikavimo tinklų. Vadovai, administracija ir patys darbuotojai, turintys priėjimą prie sistemos, turės galimybę realiu  laiku matyti jiems reikalingą informaciją apie situaciją įmonėje, nes savalaikės informacijos turėjimas tampa vienu iš sėkmės faktorių. Nuolat atnaujinama informacija leis priimti strateginius sprendimus, stebėti įmonės veiklą ir negaišti laiko jau įvykusių problemų sprendimui (kai apie problemas pranešama pavėluotai), o užsiimti jų prevencija. Priminimų, ataskaitų sistema nuolat informuos aptarnaujantį personalą apie jų užduotis, tokiu būdu netiesiogiai vykdydama ir kontrolės funkciją.

Projektas NR. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-114

 UAB ,,Kogus“ baigia įgyvendinti projektą „UAB „Kogus“ veiklos plėtra investuojant į įmonės procesų efektyvumo didinimą“ (projekto kodas: Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-114), kuris pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę ,,Procesas LT“ buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Projekto tikslas - UAB „Kogus” apyvartos, eksporto bei klientų pasitikėjimo ir įmonės veiklos pripažinimo didinimas,  įdiegiant  sertifikuotą įmonės procesų ir maisto saugos valdymo sistemą.

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos – 51 000,00 Lt.

ES paramos dalis – 25 500,00 Lt.

Projekto pradžia -  2013-03-01, pabaiga -  2013-11-29.

UAB ,,Kogus“ gamina sušaldytus pusgaminius (koldūnus ir kitą produkciją su įvairiais įdarais). Šiuo metu įmonės produkcija gerai žinoma Lietuvos vidaus rinkoje, o taip pat didelė produkcijos dalis yra eksportuojama. Kiekvienoje įmonėje  veikia vienokia ar kitokia valdymo ar vadybos sistema, apimanti svarbiausius įmonės veiklos procesus. Šios sistemos dėka visi procesai turi būti konkrečiai apibrėžti ir nuolat kontroliuojami. Siekiant sėkmingai vystyti veiklą,  labai svarbu aktyviai reaguoti į pokyčius išorinėje verslo aplinkoje ir vidiniuose procesuose, atsižvelgiant ne tik į esamą padėtį, bet ir siekiant įvertinti galimus pasikeitimus. Maisto pramonė yra viena iš labiausiai reguliuojamų, kadangi maisto produktų kokybė, bei sauga yra griežtai reglamentuojama juos gaminant, laikant, vartojant, bei parduodant. Siekdama vystyti veiklą šioje srityje UAB „Kogus“ turi užtikrinti šių reikalavimų laikymąsi. Tam tikslui įgyvendinti ir buvo vykdomas ISO 22000 sistemos diegimo ir sertifikavimo projektas. Numatytos apimties projekto įgyvendinimas užtikrins aktyvų bendradarbiavimą su visais maisto grandinės dalyviais, bei kitom suinteresuotom šalim, didins klientų pasitikėjimą, užtikrins kryptingo gamybos proceso organizavimą, leis efektyviai kontroliuoti kitus susijusius procesus. Šios sistemos įdiegimas leis apibrėžti ir kontroliuoti visus procesus su maisto saugos užtikrinimu, kadangi sistema apims tokias sritis, kaip: sanitarija, kenkėjų kontrolė, įrengimų, teritorijos ir pastatų priežiūra, higiena, žaliavų ir medžiagų tiekėjų kontrolė, transportavimo kontrolė. Su šiomis sritimis susijusių rizikų valdymas leis užtikrinti saugaus, kliento poreikius atitinkančio produkto pateikimą rinkai.

Maisto saugos vadybos sistemos sertifikavimas leis įsitikinti, kad vadybos sistema atitinka tarptautinius standartus ir įvertinti jos veiksmingumą. Suteiktas sertifikatas leis padidinti įmonės konkurencingumą, taip didinti jos apyvartą ir eksportą. Tarptautiniu mastu pripažįstama vadybos sistema leis įgyti didesnį klientų pasitikėjimą siūlomais produktais ir apskritai įmonės veikla. Didesnis klientų ratas lemia ir įmonės žinomumo didėjimą, bei pardavimų augimą.

Projekto metu UAB ,,Kogus“ įdiegė ir sertifikavo maisto saugos valdymo sistemą ISO 22000. Sistema bus nuolat prižiūrima ir atnaujinama. Nuolatinė stebėsena ir sistemos naudos vertinimas leis užtikrinti efektyvų įmonės veiklos procesų valdymą. Su įdiegta ir sertifikuota vadybos sistema yra supažindinti visi UAB ,,Kogus“ darbuotojai, kurie turi išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad jie apmokyti dirbti įmonėje diegtais vadybos metodais ir su valdymo sistemomis. 

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0131

UAB „Kogus“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą UAB „Kogus darbo našumo didinimas“. Bendra projekto vertė – 95.921,00 Eur,  iš kurių 62.348,65 Eur  sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 Regio potencialas LT.

UAB ,,Kogus“ Lietuvos rinkoje dirba nuo 1992 m. Įmonė gamina šaldytus pusgaminius, kuriuos realizuoja Lietuvos ir užsienio rinkose.  Įmonė  stengiasi investuoti į gamybos plėtrą, diegia naujas technologijas, kurios leistų sumažinti rankinio darbo kiekį bei padidinti darbo našumą.

Pagrindinis projekto įgyvendinimo tikslas – investuojant į inovatyvios gamybinės įrangos įsigijimą ir gamybinės infrastruktūros modernizavimą padidinti UAB ,,Kogus“ darbo našumą, sumažinti rankų darbo reikalaujančių procesų apimtis, padidinti gaminių asortimentą, pagerinti produktų kokybę

Projekto įgyvendinimo metu numatyta įsigyti įranga bus skirta šaldytų pusgaminių (koldūnų, virtinių, mėsainių) gamybos apimčių didinimui.  Tačiau pažymėtina, kad modernių technologijų įsigijimas ir įdiegimas yra brangus ir reikalauja didelių investicijų.  Kadangi įstaiga nedisponuoja reikiamu lėšų kiekiu naujai įrangai įsigyti, todėl kreipiasi dėl paramos pagal priemonę Regio Potencialas LT.

Projekto atsiradimą paskatino šios problemos: negalėjimas pagaminti ypač didelio produkcijos kiekio per trumpą laiko tarpą,  didelis rankinio darbo kiekis, nepakankamas įmonės darbo našumas, nepakankamai efektyviai vykdomi įrangos modernizavimo projektai;  neturint šiuolaikiškos gamybos įrangos, negalima pagaminti reikiamos produkcijos,  dėl nepakankamos  gamybos įrangos  nėra galimybės didinti įstaigos veiklos efektyvumo, gaminti įvairesnių produktų.

Pagrindinis projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti UAB „Kogus“ darbo našumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti naują šaldytų pusgaminių gamybos įrangą – rautuvus, keltuvus, dozavimo įrenginį, mėsainių gamybos įrenginį.